Saturday, April 25, 2009

HKU Students !!!

 


以言入罪
Posted by Picasa

5 comments:

Michael Leung said...

你真係幾搞笑,宜家係「入罪」?
罷免竟然係入罪?

VC said...

Michael, thank you for comment.

你都幾搞笑,沒有罪罷什麼免?

Michael Leung said...

不是有「罪」才能搞罷免,只要政治人物不符合選民期望,那怕他合法合憲,合情合理,都可被罷免。

在民主社會裡,政治人物為失言下台,多麼正常。

難道你認為「不符合選民期望」就是「罪」?

余若虛 said...

VC,不如問下大家,知唔知陳一諤講過咩先啦。叫佢地唔好睇完方向報生果報就以為自己好清楚件事係點。

陳一諤單槍匹馬,揮低人地成個閣,單係份勇氣若虛已經非常佩服。陳一諤有支持票,就係親中團體係背後工作,咁個堆支持擺免既票,咪又係一堆傳媒同政客係檯面上做野既成果。個副會長,不知所謂。

VC said...

若虛, thank you for support, but be careful, read this:

http://martinoei.wordpress.com/2009/04/25/%E5%91%A8%E6%9C%AB%E5%A4%A7%E6%8E%83%E9%99%A4/

Ha Ha Ha.